↑ صفحه نخست ↑          جنبش ایران بزرگ

 پیشنهاد ما

 (کلیات)


شورای عالی انتقال (شعا)

برای نجات ایران از حکومت جهل و جنون و جنایت آخوندی، ما پیشنهاد تشکیل شورای عالی انتقال (شعا) به مدیریت جنبش ایران بزرگ و به مدت حداقل دو سال را میکنیم.  هر گروه سیاسی و یا هر فرد سیاسی ایرانی میتواند با ارسال چکیده دو یا سه صفحه ای از فعالیتهای سیاسی و یا تواناییهای خود در راه نجات ایران تقاضای همکاری رایگان با شعا را بکند.  شعا میتواند از افراد و یا گروهها دعوت به همکاری کند ولی اولویت به همکاری داوطلبانه و نه دعوتی داده خواهد شد.  ده نفر از میان داوطلبین همکاری با شعا برای عضویت در کمیته مرکزی یا هیئت مدیره شعا انتخاب خواهند شد تا همراه با مدیر شعا که از جنبش ایران بزرگ خواهد بود به تعداد یازده نفر برای نجات ایران انجام وظیفه کنند.

داوطلبین خدمت در هیئت مدیره، گذشته از اصول مورد انتظار انسانیت قرن بیست و یکم مانند حقوق بشر، جدایی مذهب از حکومت، آزادی و عدالت اجتماعی، میبایست سه اصل زیر را که شرح بیشتر آنها در نوشته "به ثبت میرسانیم" داده شده پذیرا باشند:

1) مدیریت و نه رهبری؛  2) جابجایی حکومت آخوندی و نه براندازی؛  3) پیمان عفو عمومی

اعضای هیئت مدیره شعا میتوانند از هر باور سیاسی و یا مذهبی باشند.  باور مذهبی فرد شخصی میباشد و در انجام کارها دخالت ندارد.  اعضا نمیتوانند باور سیاسی خود را بنیان همکاری و انتظارات خود در شعا بسازند ولی میتوانند با استفاده از باور های سیاسی خود راهکار برای بررسی پیشنهاد کنند.  اعضا نمیتوانند از شعا برای تبلیغ و یا پیشبرد باور سیاسی خود استفاده کنند.

هیچکدام از اعضای شعا، از جمله هیئت مدیره، ادعا و یا انتظار و یا برنامه و نقشه برای دریافت مقام در حکومت آینده ایران را نخواهند داشت ولی اگر مامور به خدمت شوند با تمایل خود انجام وظیفه خواهند کرد.  شعا، ایران را پس از جابجایی حکومت به حال خود رها نخواهد کردشعا پیش بینی های لازم را برای برقراری دولت گذار خواهد کرد و مطابق با قوانین دولت گذار در جایگاه یک مرکز مطالعات استراتژیک و شورای مشاورتی رابطه تنگاتنگ با اداره امور ایران برای سلامت سیاست ایران تا انتخابات مردمی خواهد داشت.  شعا میتواند پیشنهاد کند و یا درخواست کند که اعضای شورا در دولت گذار مامور به انجام وظیفه باشند.  اعضای شعا پس از واگذاری دولت گذار به حکومت منتخب مردم میتوانند از راه فعالیتهای حزبی و تشکل های سیاسی در اداره امور ایران شرکت کنند.

هیئت مدیره شعا اختیار تصمیم گیری نهایی برای هر گونه فعالیت در راه نجات ایران را خواهد داشت.  هر کدام از اعضای هیئت مدیره میتواند تا سه نفر مشاور رسمی و اعلام شده برای شرکت در جلسات علنی هیئت مدیره را  داشته باشد.  مدیر شعا دارای حق وتو میباشد.  رای دو سوم از اعضای شعا، غیر از مدیر، پس از مشاوره و بررسی موارد اختلاف در مورد آنچه که وتو شده، رای وتوی مدیر را باطل خواهد کرد و تصمیم پیش از وتو قابل اجرا خواهد بود.  اعضای شعا به تنهایی و یا گروهی میتوانند تصمیمات هیئت مدیره را بطور رسمی مورد پرسش و پاسخ قرار دهند و یا نظرات خود را به آگاهی هیئت مدیره شعا برسانند.  اعضای شعا میتوانند تقاضای شرکت در جلسات علنی هیئت مدیره شعا را داشته باشند.

جهت آگاهی رسانی به ملت ایران و سایرین، هیئت مدیره شعا از یک رسانه تصویری ماهواره ای ایرانی که دارای سابقه خدمات مردمی باشد و شهرت دریافت پول از جمهوری اسلامی را نداشته باشد و یا مردم را بنام آزادی ایران ولی برای اهداف شخصی چپاول مالی نکرده باشد استفاده خواهد کرد.  سایر رسانه ها هم میتوانند مطابق با مصوبات هیئت مدیره مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

هیئت مدیره شورا وظیفه دارد ابتکارات لازم برای تامین هزینه های مالی مبارزه را فراهم سازد.  به اعضای هیئت مدیره و کارکنان رسمی شعا مطابق با امکانات مالی شعا در صورت نیاز حقوق و مزایا پرداخت خواهد شد.

چرا مدیریت جنبش ایران بزرگ برای شعا

از آنجا که شعا یک ابتکار جنبش ایران بزرگ میباشد؛ و از آنجا که مدیریت در مقابل رهبریت یک پیشنهاد ابتکاری جنبش ایران بزرگ میباشد؛ و از آنجا که جنبش ایران بزرگ از نسل چهار اپوزیسیون میباشد و در هیچ اشتباه ملی و یا حرکت ضد مردمی پیش از انقلاب و بعد از انقلاب مشارکت نداشته است؛ و از آنجا که جنبش ایران بزرگ وابستگی به هیچ نیروی خارجی بدخواه ایران ندارد و شهرت به این نوع وابستگی ها را هم ندارد؛ و از آنجا که جنبش ایران بزرگ به هیچ فساد و دسیسه و نیرنگ علیه منافع ملی ایران و ملت ایران شهرت ندارد؛ و از آنجا که جنبش ایران بزرگ هدف ایده اولوژیک ندارد؛ و از آنجا که جنبش ایران بزرگ از مردم است و برای مردم است؛ و از آنجا که باور جنبش ایران بزرگ ناشی از فرهنگ و تمدن و توانایی های ایرانی هست؛ و از آنجا که جنبش ایران بزرگ کیش شخصیت ندارد؛ و از آنجا که جنبش ایران بزرگ ادعا و انتظار گرفتن مقام در حکومت آینده ایران بجز از راه انتخابات مردمی ندارد، جنبش ایران بزرگ شایسته ترین گزینه برای مدیریت بیطرف و هماهنگی تواناییها و انتظارات گروههای سابقه دار در میدان سیاست است. 

چرا حق وتو برای مدیریت

از آنجا که اصرار بر باورهای ایده اولوژیک و گروهی، یکی از عوامل اختلاف میان نیروها و شکست هماهنگی نیروهای سیاسی موجود میباشد؛ و از آنجا که عوامل خارجی تمایل و اصرار به دخالت و تاثیر گذاری در امور ایران را دارند، باور داریم که حق وتو از طرف مدیر و توانایی ابطال آن از طرف اعضا ابزار تعادل در تصمیم گیریهای شعا برای ایران و ایرانی میباشد.

دولت گذار

ما برای اداره امور ایران پس از جابجایی حکومت جمهوری اسلامی و پیش از نهادینه کردن حکومت منتخب مردم پیشنهاد یک دولت گذار و یک دوره گذار دو ساله مینماییم.  ما مهلت کوتاهتر و یا بیشتر را برای این منظور مناسب نمیدانیم.  شرایط  سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی ملتهب ایران برای بخود آمدن و به ثبات رسیدن به یک الی دو سال زمان نیاز دارد.

پیشنهاد میکنیم که هیئت مدیره شعا تدبیرات و تصمیمات لازم برای تشکیل دولت گذار و انتخاب کارگذاران این دولت را انجام بدهد.  پیشنهاد میکنیم که یک شورای گذار برای تصویب قوانین دوران گذار برقرار شود.  پیشنهاد میکنیم که سه چهارم اعضای دولت و شورای گذار از ایرانیان واجد صلاحیت که دوران حکومت جمهوری اسلامی را درون ایران زندگی کرده اند باشند و حداقل یک چهارم از ایرانیان واجد صلاحیت مهاجر برونمرزی باشند. 

همه پرسی

جنبش ایران بزرگ جمهوری را مناسبترین نوع حکومت برای ایران میداند و برای دسترسی به آن تلاش میکند.  جنبش ایران بزرگ برای تمامی افراد و گروههای ایرانی حق فعالیت برای تبلیغ و انتخاب نوع حکومت دلخواه خود و حق انتقاد و رد هر نوع حکومت را قایل است.   دولت گذار موظف به ایجاد امکانات برای فعالیتهای مدنی تمام گروههای سیاسی به منظور تبلیغ نوع حکومت دلخواه آنها و انتقاد و رد موارد تبلیغ شده جهت آشنایی مردم برای انتخاب حکومت دلخواه میباشد.  دولت گذار موظف به برنامه ریزی برای انجام یک همه پرسی به منظور انتخاب نوع حکومت ایران شش ماه پیش از پایان دوره گذار میباشد.

قانون اساسی

دولت گذار موظف است که با استفاده از پیش بینی های لازم پیش از همه پرسی و پس از تعیین نوع حکومت امکانات لازم را برای تنظیم قانون اساسی و تایید آن به طریق مناسب فراهم سازد.  قانون اساسی میبایست پیش از پایان دوره دوساله دوره گذار تعیین و تصویب شود.  در صورت نیاز به زمان بیشتر برای تدوین و تصویب قانون اساسی یکدوره شش ماهه به دوره گذار اضافه میشود.

انتخابات

پس از تعیین نوع حکومت و تصویب قانون اساسی و در پایان دوره گذار انتخابات مطابق با قانون برای مجالس قانونگذاری و سایر مقامات انتخابی صورت خواهد گرفت.  دولت گذار موظف است که امکانات لازم را برای برگذاری و سلامت این انتخابات فراهم کند.

واگذاری دولت گذار به حکومت منتخب مردم 

پس از انتخابات و با برگذاری جشنهای مناسب، مراسم واگذاری دولت گذار به حکومت و دولت منتخب مردم انجام خواهد شد.  پیشنهاد میکنیم که روز مناسبی برای این واگذاری انتخاب شود و بعنوان یک واقعه و جشن ملی ثبت شود و مراسم سالانه مربوط به آن برگذار شود.

پیشنهادات خود را به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال فرمایید.

 tamas@iranebozorg.org