جنبش ایران بزرگ       12 اسفند  1401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                March 3, 2023

توضیح در مورد جمهوری و مردمشاهی

مطالب مربوط به نوع حکومت درسایت ایران بزرگ در سالهای 2002 تا 2007 میلادی مطابق با 1381 تا 1386 خورشیدی نوشته شده است.  آن هنگام، ساده انگارانه باور داشتیم حکومت جمهوری حکومت مناسب برای اداره ایران است.  در نتیجه، تعریف نوع حکومت را براساس برقراری و کاربردی حکومت جمهوری در ایران نوشتیم.

پس از گذشت زمان، با حقیقت میدان، تجربه، جستجو در چرایی عملکرد حکومت مثلا جمهوری در ایران و بررسی حکومتهای جمهوری در منطقه و سایر نقاط جهان بر این باور شدیم که جمهوری در کتاب، نظر، و فرض (تئوری) حکومت ایده آل است.  جمهوری در عمل، متاسفانه فریبی بیش نیست.  دروغ است.  دروغی دردآور، خلاف باورهای معصومانه جستجوگران دمکراسی، آزادی، و عدالت اجتماعی.

برای حفظ اصالت نوشته ها، تغییری در آنها ندادیم. تاکید میکنیم که حکومت جمهوری در ایران  کاربرد ندارد.

برداشت و داوری را به خوانندگان و باورمندان مکتب فکری ایران بزرگ واگذار میکنیم.