جنبش ایران بزرگ

تشابه اسمی با ما و آدرس تارنمای ما

تعریف کردیم چرا ایران و چرا بزرگ و چرا ایران بزرگ.  در جستجوهای اینترنتی هنگام بررسی مسایل سیاسی ایران بارها به نام ایران بزرگ بر میخوریم.  این سبب شادمانیست زیرا که نشان میدهد بسیاری از ما در پرورش افکار خود، جدا از یکدیگر، به نتیجه مشابه میرسیم که ایران در فرهنگ و تمدن بزرگ است.  این تشابه نشان میدهد که باور ایران بزرگ ساختگی نیست.  کاربرد آن تلاش برای جا انداختن آن نیست.  ایران بزرگ یک احساس نیست.  بیان یک حقیقت پنهان است که با اندکی پژوهش آشکار میگردد.

به آگاهی میرسانیم که در تلاش سیاسی خود، در فهم ماهیت ایران بزرگ با بسیاری مشابه هستیم.  در کار برد نام ایران بزرگ برای توجه به فرهنگ و تمدن ایران یکی هستیم.  ولی هرکدام از ما جدا و مستقل از دیگری هستیم.  هرکدام به روش و باور خود در راه رسیدن به هدف مشترک خدمت میکنیم.  هدف مشترک پخش آگاهیست برای نجات ایران، زیرا که توانا بود هر که دانا بود. 

به آگاهی میرسانیم که در سال 2003 میلادی نام ایران بزرگ را برای سازماندهی تلاش سیاسی همفکران خود شایسته یافتیم.  پیش از آن و تا کنون نام جنبش ایران بزرگ و حزب ایران بزرگ مورد کاربرد نبوده است.  از تاریخ 21 مارس 2006 مطابق با آغاز بهار 1385 نام جنبش ایران بزرگ و حزب ایران بزرگ را بوسیله این تارنما به ثبت میرسانیم و کاربرد آن را منحصر به خود میدانیم. 

در انتخاب آدرس اینترنتی تارنمای خود از همان ابتدا پسوند اورگ (org.) را که نشانه تشکیلات و سازمان است شایسته یافتیم.  گذشته از آن، بیان آدرس اینترنتی "ایران بزرگ دات اورگ" (www.iranebozorg.org) را سلیس تر دانستیم.  در آدرس اینترنتی برای تاکید کسره در حرف "ن" در کلمه "ایران" و برای روانی نام آدرس، حرف "e" را بین دو کلمه ایران و بزرگ جای دادیم.

 

چنانچه در مورد نام و آدرس اینترنتی ما نیاز به آگاهی بیشتر دارید خواهشمندیم که با آدرس پست الکترونیک زیر با ما تماس بگیرید:

 tamas@iranebozorg.org