آپریل 21،  2006

tamas@iranebozorg.org تماس 

www.iranebozorg.org

جنبش ایران بزرگ

پیشنهاد میکند

شورای عالی انتقال          دولت گذار                    عفو عمومی

 

در انقلاب سال 1357 و با تعطیل حکومت هزاران ساله موروثی و استبدادی پادشاهی و خاتمه فرمانروایی تکنفره پهلویها و پایان عمر سیاسی پهلوی در ایران، بر این باور شدیم که آرزوی ما برای دستیابی به حکومت مردم بر مردم و از طریق انتخابات آزاد برآورده شده است.   بسیار زود دریافتیم که آرزوی معصوم و خام ما را به گروگان گرفته اند.

27 سال ازحکومت جمهوری اسلامی میگذرد.  به امید آینده ای بهتر دسیسه همه پرسی آری یا نه آقای خمینی؛ کشتار افسران تسلیم شده؛  تجاوز به حقوق بین الملل و دسیسه گروگان گیری سفارت؛ جنگ با همسایه؛ دسیسه کودتا؛ کشتار هزاران نفر از هم میهنان؛ ادامه جنگ؛ سوء مدیریت ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و چپاول های وقیحانه مدیران دولتی؛ مهاجرت و فرار های دلخراش میلیونها از میهن؛ خیانت آقای خاتمی در امانت امید مردم؛ حکومت شورایی مذهبی با خلافت مستبدانه آقای خامنه ای؛ تلاش در بزیر کشیدن فرهنگ و تمدن بزرگ ایران از طریق ترویج خرافات و تکذیب جشنها و سنن ملی و تخریب اماکن باستانی؛  دسیسه برای نابودی ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران از طریق ترویج اعتیاد به مواد مخدر، فحشا، کلیه فروشی، و خصوصی سازی بیقانون؛ زندانی کردن جوانان میهن به اتهامات واهی؛ و هزاران جنایت، قانون شکنی، و عدم مدیریت دیگر را به جسم و روان خود تحمل کرده ایم.  هرچه بیشتر کوتاه می آییم بیشتر از جان و مال و روان ما به نیستی میگیرند.

با انتخاب ساختگی آقای احمدی نژاد و با دروغ بزرگ مهر ورزی، عدم توانایی و تمایل رژیم جمهوری اسلامی به از مردم و برای مردم بودن بر بسیاری آشکار شده است.  امروز دوست و دشمن جمهوری اسلامی چه از درون و چه از بیرون به تفاوق واحد رسیده اند که حکومت جهل و خون جمهوری اسلامی باید تعویض شود.  جمهوری اسلامی باید برود.

چندین سال است که با سوال کجا برود و چگونه برود مواجه هستیم.  چندین سال است که شاهد تلاش برای آمادگی افکار عمومی مردم ایران به نوعی آینده برای خادمین جمهوری اسلامی در فردای پس از جمهوری اسلامی هستیم.  از چگونه رفتن جمهوری اسلامی بسیار میشنویم ولی تاکنون هیچ موضع شفافی در پاسخ به سوال آینده ای برای کارگزاران جمهوری اسلامی ندیده ایم.

جنبش ایران بزرگ خواستار تعویض مدنی و بدون خونریزی حکومت جمهوری اسلامی با یک دولت گذار میباشد.  دولت گذار بمدت دو سال خدمت خواهد کرد.  وظیفه این دولت انتقالی، اداره امور کشور و ایجاد تسهیلات به منظور انتخاب نوع حکومت و انتقال حکومت به مردم و نهاد های انتخابی مردم خواهد بود.

در راستای تشکیل دولت گذار و برای تسهیل تعویض مدنی حکومت، جنبش ایران بزرگ موجودیت و مدیریت شورای عالی انتقال (شعا) را اعلام میکند.  از وظایف شعا نشست با نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی به منظور توافق برای تعویض حکومت خواهد بود.  شعا دارای قدرت اجرایی برای امضای تفاهم پیمان عفو عمومی خواهد بود.  در صورت عدم تمایل حکومت جمهوری اسلامی برای تعویض مدنی، شعا با کاربرد پیمان عفو عمومی با تشویق ناراضیان درون حکومتی به همکاری با ملت ایران متوسل به ابزار لازم برای جابجایی حکومت جمهوری اسلامی خواهد شد.

 با فورمت آکروبات پی. دی. اف                                                                                           .با فورمت مایکروسافت وورد