به سامانه امگا خوش آمدید

دیگران کاشتند و ما خوردیم          ما بکاریم تا که دیگران بخورند

 

امگا

کوتاه شده انجمن متخصصین گمنام ایران است.  متخصصین گمنام ایران (مگا) میهن پرستان و یا ایران دوستانی هستند که زاییده و بزرگشده در آب و خاک و  فرهنگ و تمدن بزرگ ایران یا پرورده در آن و یا متاثر از آن میباشند.  عشق به ایران ممد حیات اینهاست.  هستی اینها در هستی ایران هست.  یا در ایران هستند یا اینجا و آنجا.  اینها یا در وجدان تنهای خود و یا پیمانهای دست جمعی سوگند خورده اند که هر هنگام هستی ایران در گزند باشد از هر راه که توان داشته باشند، انفرادی یا با هم، آنچه که میتوانند بکنند.  اینها بندرت یکدیگر را میشناسند مگر در هنگامه های پرگزند که احتیاج معبود مشترکشان ایران آنها را بهم بیاورد.  اندکی شان را میشود شناخت، بسیاری را هرگز.  چندی در خدمت دشمن هستند ولی برای هستی ایران.  آنها را نوکری دشمن ایران پیشه نیست.  آنجا که به تعهد سوگندشان نخواهندشان زندگی خود میکنند ولی هر چه میکنند برای ایران هم کارها میکنند.  همه شان از امگا هستند اما خود نمیدانند.  امگا یک تشکیلات غیر رسمی، پنهانی، و ثبت ناشده است.  از روزی که مرزهایی و حکومتی بنام ایران، آشیانه فرهنگ و تمدن بزرگی که امروز ما وارث آن هستیم، بهم آمدند و دشمن برای ایران بهم آمد، امگا هم بهم آمد.  امگا یک خیال است و وجود خارجی ندارد، یا دارد؟!  اینها را از کجا میدانیم؟  مگایی در زمانی و جایی نوشت

  پرسید یکی که عاشقی چیست             گفتم که چو ما شوی بدانی!