به سامانه مردمشاهی خوش آمدید

دیگران کاشتند و ما خوردیم          ما بکاریم تا که دیگران بخورند

 

مردمشاهی

در حال نگارش

  پرسید یکی که عاشقی چیست             گفتم که چو ما شوی بدانی!