جنبش ایران بزرگ

هدف ما

با نهایت تاسف آگاه هستیم که حسادت، رقابت ناسالم، و حالگیری از انگیزه های فعالیت های اجتماعی در فرهنگ استبداد زده ما میباشند.   ما با دید "لیوان نیمه پر" به این پدیده منفی بعنوان ابزار سازنده نگاه میکنیم. 

ما بر این باور هستیم که با ورود ما به بازی سیاسی نجات ایران بدخواهان ایران و بسیاری از افراد و تشکیلاتی که ادعای کار برای ایران دارند بخود خواهند آمد که چه نشسته ایم که مردم بپا خواسته اند و بزودی رشته کارها را برای نجات ایران بدست خواهند گرفت.

ما بر این باور هستیم که اینها شروع به فعالیت خواهند کرد و جلسه و کنگره و مصاحبه خواهند گذاشت.  ما باور داریم که در این رقابت، آنها که ناسالم هستند مهره های خود را و بدخواهی خود را به ایران و ایرانی و ارتباطات خود را با بدخواهان ایران و ایرانی افشا و رسوا خواهند کرد.  این بزرگترین موفقیت برای حرکت ما و مردم با صرف کمترین هزینه میباشد.

ما بر این باور هستیم که پس از رسوایی مبارزین دروغین، افراد و تشکیلاتی که سالم هستند فرصت ارتباط با مردم را پیدا خواهند کرد و در صورت مردمی بودن تایید مردم را کسب خواهند کرد و با هم و با پشتیبانی مردم مبارزه برای نجات ایران را به پیش خواهند برد.