جنبش ایران بزرگ

چرا بزرگ؟

زیرا که بزرگ در معنی مثبت است مگر اینکه بیجا بکار رود.  فراخی است، وسعت است، جاه است و جلال است.  جا دهنده است.  در برگیرنده است.  بخشنده است.  اگر دل است یک دریاست.  اگر انسانیت است یک دنیاست.  اگر شعور است بس بالاست.

آنجا که کوچکی و تنگی فشار است، بزرگی رهاییست، آزادگیست، نجات است.  و زیرا که بزرگی از بزرگان است.

شما فکر کنید چرا بزرگ، و تعریف کنید که چرا بزرگ

پیشنهادات خود را به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال فرمایید.

 tamas@iranebozorg.org