جنبش ایران بزرگ

چرا ایران بزرگ؟

زیرا که همه این تلاشها برای ایران هست و زیرا که ایران بزرگ است.

بزرگی ایران، در تاریخ و فرهنگ و تمدنش هست، در اندازه و موقعیت جغرافیاییش هست، در ثروتهای طبیعیش هست، در تواناییهای مردمان چند قومی و چند زبانیش هست.  بزرگی ایران در ماهیت آنچه بنام ایران شناخته میشود هست، پایه ای از شروع تمدن جهان.

ما نام ایران بزرگ را زیبنده میدانیم زیرا که هم برای امروز است (جنبش) و هم برای فردا (حزب).  نام ایران در جنبش ایران بزرگ، نشان تلاش است بدست ایرانی و برای ایران. نام بزرگ، نشان سترگی تلاش است زیرا که هم شروعش سخت است (کاری بزرگ) و هم نتیجه اش بزرگ است (فراگیرنده).  نام حزب ایران بزرگ نشان ماهیت حزب است که میگوید این حزب از ایران است و برای ایران.  نشان بزرگی مسئولیت حزب است برای نگاهبانی از دست آورد بزرگ ملت ایران، یعنی آزادی و عدالت اجتماعی در پناه قانونمندی.   

شما فکر کنید چرا ایران بزرگ، و تعریف کنید که چرا ایران بزرگ

پیشنهادات خود را به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال فرمایید

 tamas@iranebozorg.org