جنبش ایران بزرگ

چرا ایران؟

زیرا که میخواهند ایران ویران باشد و ایرانی ویلان، ما میخواهیم که این نباشد

زیرا که ایران هویت من است و من بدون هویت، تهی هستم از معنویت انسانی

زیرا که ایران پایه ای ازشروع تمدن جهان است و بدون ایران، این آغاز، نافرجام

شما فکر کنید چرا ایران، و تعریف کنید که چرا ایران

پیشنهادات خود را به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال فرمایید

 tamas@iranebozorg.org