جنبش ایران بزرگ

باور ما

امروز:

آنچه بنام حکومت جمهوری اسلامی در ایران برقرار است یک سیستم دست نشانده و مافیایی میباشد.  مافیایی یعنی سازمان یافته برای بهره وری یک قشر خاص از امکانات جامعه با توسل به قانون شکنی، تهدید و خریداری مقامات، جنایت، و قتل و غارت هر کس که در مقام مقاومت بر بیاید.  دسیسه بیگانه با انتخاب رذل ترین آدمهای جامعه ایران آرزوی هزاران ساله اجتماعی و چند صد ساله سیاسی ایرانی را برای آزادی و عدالت اجتماعی به گروگان گرفته است.  هدف فرومایگان بیگانه، نابودی فرهنگ و تمدن ده هزارساله و پر مایه ایران میباشد.  ماموران رسمی و غیر رسمی دولت سایه جهانی در لباس ایرانی و با انتخاب همراهان ایرانی، به ماموریت تخریب زیر بنای اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی ایران با شدت تمام مشغولند.

اساس حکومت جمهوری اسلامی ایران نه جمهوری است، نه اسلامی است، و نه ایرانی.  حکومت دیکتاتوری آخوندی که زیر لوای نام جمهوری اسلامی ایران بر ایران و ایرانی و بنوعی بر دنیا تحمیل شده است باید برود.

چگونه رفتن جمهوری اسلامی و جزییات مربوط به آن در زمان مناسب به آگاهی خواهد رسید.

فردا:   (کلیات)

نوع حکومت:  جمهوری

نوع جمهوری:  ریاستی.  رییس جمهور از طریق آرای مستقیم رای دهندگان با داشتن حداکثر رای و به مدت محدود انتخاب میشود و دولت تشکیل خواهد داد.  ایشان مسئولیت اداره امور کشور را خواهد داشت، در استخدام مردم خواهد بود و به آنها مستقیما و یا از طریق نمایندگان مردم پاسخگو میباشد.

مدت ریاست جمهوری:  دو دوره هرکدام چهارسال

نام سیاسی کشور:  جمهوری ایران

پرچم ایران:  سه رنگ سبز و سفید و سرخ شیر و خورشید شمشیر بدست نشان

مرز و مساحت ایران:  مرزهای شناخته شده و مساحت ثبت شده بین المللی یکروز پیش از برقراری حکومت جمهوری اسلامی.  اضافه و یا کم شدن مرزهای ایران و یا مساحت ایران در اختیار مجالس قانونگذاری ایران خواهد بود.

زبان رسمی:  فارسی.  گویش بزبانهای محلی و داشتن رسانه به آن زبانها در کنار زبان فارسی آزاد خواهد بود.  تحصیلات در مدارس و دانشگاهها بزبان فارسی خواهد بود.  از شروع دبیرستان به بعد، زبانهای محلی و یا بین المللی بصورت واحد تحصیلی ارائه میشوند.  محصل میتواند بنا بر سلیقه شخصی و یا خانوادگی در کنار تحصیلات به زبان فارسی در واحد های یادگیری هر زبان که مایل است ثبت نام کند و مطابق با قوانین آموزشی از این واحد های درسی برای دریافت پایان نامه دوره تحصیلی مربوطه استفاده کند.

نوع دولت:  مرکزی با چشم انداز شانزده ساله (چهار دوره ریاست جمهوری) برای فدرالیسم.  تا آن تاریخ و به منظور تمرین برای فدرالیسم و یا آشنایی با کاربرد آن، دولت موظف به برقراری مدیریت های محلی میباشد.  مدیریت و مقامات استانی و شهری میبایست محلی باشند.  مثلا استاندار میبایست دو سال از پنج سال پیش از مقام استانداری را بطور دایم مقیم استان بوده باشد.

مجالس قانونگذاری:  مجلس شورای ملی شامل نمایندگان منتخب مردم به نسبت تعداد جمعیت کشور، مجلس سنا شامل دو یا سه نماینده انتخابی مردم برای هر استان.  نمایندگان مردم از هیچ امتیاز خاصی مانند ماشین و خانه سازمانی و فروشگاههای مخصوص به خود و بهداشت و بازنشستگی متفاوت از آنچه برای همه رایج است و امثالهم برخوردار نخواهند بود.  نمایندگان میبایست در میان مردم و در هر محله ای که مایل هستند مکان برای سکونت انتخاب کنند.  دولت میتواند امتیازات سکونتی برای سکونت نمایندگان در بعضی از محلات مثلا محلات کم درآمد قایل شود.  درآمد مالی نمایندگان چنان خواهد بود که مناسب با احتیاجات یک زندگی از طبقه متوسط مرفه باشد تا از هرگونه سو استفاده مالی برای گذران زندگی جلوگیری شود.  نمایندگان باید هر سال کارنامه قبولی انجام وظیفه و سلامت سیاسی و مالی از حوزه انتخابیه خود و بعضی از ارگانهای دولتی مثلا سازمان بازرسی کل دریافت کنند و در دسترس عموم قرار بدهند.

هزینه های انتخاباتی:  به منظور پیشگیری از فساد مالی و سیاسی نمایندگان و منتخبین مردم و عدم وابستگی آنها به صاحبان سرمایه، دولت موظف به برقراری یک صندوق مالی برای تامین هزینه های انتخاباتی در سطح کشوری میباشد.  دولت موظف به برنامه ریزیهای مناسب برای تامین بودجه این صندوق میباشد.  افراد برای انتخاب شدن نمیتوانند از کمکهای مالی و غیر مالی اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کنند.  (پیشنهاد برای درج در قانون اساسی)

فلسفه حکومت:  آزادی و عدالت اجتماعی در پناه قانونمندی.  جدایی مذهب، باورهای مذهبی و قوانین مذهبی از حکومت و مسایل اداری و قوانین مملکتی.  همزیستی مسالمت آمیز جهانی با حفظ استقلال، تمامیت ارضی، و نگاهبانی از منافع ملی.

فلسفه اجتماعی:  زندگی کن و بگذار زندگی کنند.  ملت ایران از تیره های گوناگون مردم با زبانها و فرهنگها و باورهای مذهبی قومی خودشان که در طول هزاران سال با اختیار و یا اجبار مثلا جنگ به ایران مهاجرت کرده اند پدید آمده است.  همه محترم هستند مگر آنکه خود احترام خود را رها کنند.  دولت موظف به ترویج آشنایی با فرهنگهای چند قومی و چند زبانی و چند مذهبی ایرانیان و پذیرش یکدیگر در سایه یک ملت یکپارچه ایرانی میباشد.

فلسفه اقتصادی:  آزادی سرمایه در چهارچوب رفاه جامعه.  آزادی سرمایه یعنی هر فرد میتواند تا بینهایت ثروت بدست بیاورد اگر که مطابق با قانون باشد و اگر که مالیاتش را پرداخت کرده باشد.  رفاه جامعه یعنی برخورداری هر فرد از نیازهای ابتدایی یک زندگی قرن بیست و یکم و مسئولیت دولت در مقابل برآورد آنها از جمله ایجاد شغل، بهداشت رایگان، حق عادلانه کارگر، حق عادلانه فرد حقوق بگیر، تسهیلات برای مسکن، ریشه کنی فقر و خیابان خوابی، و امثالهم.

مالیات:  یک سیستم مالیاتی پویا و عادلانه اساس سلامت و عدالت اقتصادی یک جامعه مدنی میباشد.  پیشنهاد میکنیم که نیاز مالی برای یک زندگانی آبرومندانه خط تعیین درصد مالیات باشد.  مثلا اگر ماهی صد هزار تومان برای برآوردن نیازهای حداقل زندگانی آبرومندانه پدر، مادر، و دو فرزند کافی باشد، صد هزار تومان اساس تعیین مالیات باشد.  اگر من ماهی یک میلیون تومان درآمد داشتم، صد هزار تومان نیاز اولیه مشمول حداقل مالیات، تا چهار صد هزار تومان بعدی که رفاه مالی را تامین میکند مثلا تا بیست درصد مالیات، و پانصد هزار تومان بعدی که ماورای زندگی متوسط مرفه خواهد بود تا یک سوم مشمول مالیات شود.  حداکثر مالیات پنجاه درصد درآمد فرد باشد.  معافیت های مالیاتی لازم هم در قانون پیش بینی بشوند مانند کمک به سازمانهای نیکوکاری.   

خصوصی سازی: شورای خصوصی سازی متشکل از نمایندگان مجالس قانونگذاری، سازمانها و وزارتحانه های مربوطه از جمله سازمان بازرسی کل، سازمان اطلاعات و امنیت، شورای عالی امنیت، احزاب سیاسی، و کارشناسان پیشنهادات خصوصی سازی ساختارهای اقتصادی زیر بنایی ایران را مورد بررسی قرار میدهند و در صورت مطابقت با منافع ملی و میهنی ایران پیشنهاد را برای تصویب به مجالس قانونگذاری ارسال خواهند کرد.  تمام اموال دولتی خصوصی شده دوران جمهوری اسلامی مورد بازنگری واقع خواهند شد.

دین و مذهب:  دین یعنی پندار نیک، گفتار نیک، و کردار نیک.  یعنی خوب بودن.  ما دین را از سیاست جدا نمیدانیم.  دولت موظف به ترویج دین یعنی ترویج خوب بودن میباشد.  مثلا آشغال در خیابان نریزید زیرا اینکار خوبی نیست.  مذهب یعنی چگونه دیندار بودن.  در حالیکه خوب بودن یک مرام انسانی میباشد هیچ دین و یا مذهب رسمی ثبت و یا اجبار نخواهد شد.  دیندار بودن و مذهبی بودن یک اختیار شخصی است.  هر فرد ایرانی که بیدین یعنی بد باشد و در اثر بدی او به فرد ایرانی دیگر و یا ساختار جامعه مدنی ایران و یا مصالح ملی ایران زیان برسد، با شکایت طرف درگیر و مطابق با قانون پاسخگو خواهد بود.  برای دینداری، هر فرد ایرانی در انتخاب مذهب و یا تغییر به هر مذهب که تمایل داشته باشد آزاد است.  برای دیندار بودن الزامی به مذهب داشتن نیست.  هر فرد ایرانی اگر با استناد بر باور مذهبی خود به فرد ایرانی دیگر و یا ساختار جامعه مدنی ایران و یا مصالح ملی ایران زیان وارد کند مطابق با قانون قابل پیگرد خواهد بود و پاسخگو میباشد.

آموزش مذهبی:  آموزش مذهب یک اختیار شخصی میباشد.  اشخاص میتوانند به هر راه که صلاح میدانند فرزندان خود را آموزشهای مذهبی بدهند.  پیشنهاد میکنیم که در سه سال آخر دبیرستان و در دانشگاهها آموزشهای مذهبی بصورت واحد های اختیاری در دسترس باشند و هر محصل با تمایل شخصی بتواند در هر واحد درسی مذهبی ثبت نام و تحصیل کند. 

آموزش و سواد:  سواد آموزی مطابق با چهارچوب مصوب مجالس قانونگذاری تا آخرین مقطع دبیرستان رایگان میباشد.  (پیشنهاد برای درج در قانون اساسی)

بیمه درمانی:  رایگان و بدون قید و شرط برای مراقبتهای پزشکی لازم و با نظارت و پیگیری گسترده برای جلوگیری از استفاده نامناسب.  دولت موظف به ایجاد امکانات برای برقراری یک سیستم پیشرفته مراقبتهای پزشکی میباشد.  دستگاه اداری و قانونگذاری موظف به پیشنهاد و وضع قوانین برای تامین هزینه های درمانی با رعایت اصل عدالت اجتماعی میباشد.  (پیشنهاد برای درج در قانون اساسی)

بیمه مسکن:  دولت موظف به برقراری امکانات لازم برای تامین مسکن مناسب افراد مطابق با قانون میباشد.  نمونه این امکانات میتواند سوبسید های مطابق با نیاز و شرایط اقتصادی جامعه و یا کمک های مالی در راه تامین مسکن افرادی باشند که توانایی مالی برای تامین مسکن مناسب ندارند.  اینگونه سوبسید ها و کمک های مالی جزوه درآمد افراد شناخته خواهند شد.

بیمه بیکاری:  دولت موظف به برقراری امکانات لازم برای تامین مالی افراد بیکار مطابق با قانون میباشد.  دولت موظف به برنامه ریزیهای مناسب برای ایجاد کار و یا آماده سازی افراد بیکار برای اشتغال میباشد.

بیمه سالخوردگی:  دولت موظف به برقراری امکانات لازم برای تامین مالی افراد سالخورده که درآمد بازنشستگی ندارند مطابق با قانون میباشد.  دولت موظف به برقراری یک صندوق بازنشستگی ملی میباشد.

سازمان بازرسی کل:  سازمانی نیمه دولتی و مستقل از حکومت و زیر نظر مجالس قانونگذاری برای تضمین سلامت اداری کشور.

سازمان اطلاعات و امنیت ملی ایران:  سازمان اطلاعاتی با فعالیت داخلی و خارجی به منظور نگاهبانی از امنیت و سلامت ایران و ایرانی.  این سازمان زیر نظارت مستقیم رییس جمهور و مجالس قانونگذاری عمل خواهد کرد.  این سازمان حق بازداشت افراد را نخواهد داشت.

دفتر ویژه بام:  "بام" کوتاه شده "بازیافت اموال ملی" میباشد.  این دفتر به مدت محدود مثلا پنج سال در سازمان بازرسی کل فعالیت خواهد کرد و تمام داراییهای غارت شده ایران را از سال 57 به بعد و افرادی را که در این چپاول دست داشته اند در سرتاسر دنیا مورد شناسایی قرار خواهد داد و به آگاهی مردم خواهد رساند و مطابق با قانون در راه بازیافت این اموال تلاش خواهد کرد.

دفتر ویژه اکا:  "اکا" کوتاه شده "از کجا آورده ای" میباشد.  هر فرد ایرانی تا مدتی که قانون تعیین میکند، مثلا پنج سال، برای فعالیت اقتصادی در داخل کشور و یا خروج از کشور باید برگ برائت اکا را ارائه کند.

دفتر اکا به مدت محدود مثلا پنج سال در سازمان بازرسی کل فعالیت خواهد کرد و به داراییهای داخلی و خارجی تمامی ایرانیان و غیر ایرانیان مرتبط به ایران از سال 57 به بعد رسیدگی خواهد کرد.  هر فرد حقیقی و یا حقوقی، ایرانی یا غیر ایرانی که از راه همکاری با حکومت مافیایی جمهوری اسلامی و با بهره از ارتباطات این همکاری بهره مالی برده باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مطابق با قانون کلیه داراییهای غیر مجاز آنها به نفع صندوق بازیافت اموال ملی ضبط خواهد شد.  در صورت ضبط اموال فرد مورد سوال، امکانات مالی لازم برای ادامه یک زندگی آبرومند برای او و خانواده اش تامین خواهد شد.  اموال منتقل شده به صندوق بازیافت اموال ملی میبایست صرف جبران خسارت های مالی و روانی به افرادی که از حکومت جنایتکار آخوندی صدمه دیده اند بشود. برگ برائت اکا به افراد پس از رسیدگی داده خواهد شد.

این دفتر به داراییهای افراد صاحب مقام در رژیم شاهنشاهی پهلوی و افراد مرتبط با آن رژیم رسیدگی خواهد کرد و مطابق با قانون تصمیمات لازم را خواهد گرفت.

مجازات اعدام:  قابل اجرا به شرط حکم قانون برای مجازات مرتکب به قتل عمد یعنی شخصی که قتلی را با برنامه ریزی انجام داده باشد.  قابل اجرا به شرط حکم قانون برای مجازات مرتکب به قاچاق انسان به منظور بهره وری از انسان قاچاق شده در راه جنسی و بیگاری (human trafficking).

برای بررسی پیشنهاد میکنیم: 

مراسم مذهبی:  باور مذهبی اکثریت ایرانیان اسلام و از شاخه شیعه میباشد.  قسمتی از بافت فرهنگ و عادتهای زندگانی جامعه ایرانی لاجرم متاثر از آداب و عادتهای این مذهب میباشد.  ما پیشنهاد میکنیم که بعضی از مراسم و تعطیلات مذهبی شیعه که اثرات سازنده و یا جاذبه مالی و توریستی دارند با مطابقت با فرهنگ ایرانی رعایت شوند.

مجلس اقوام و باورهای مذهبی و سیاسی:  این مجلس شامل دو یا سه نماینده خواهد بود از هر کدام از اقوام ثبت شده ایرانی مانند کرد، لر، بلوچ، و غیره و هر کدام از باورهای مذهبی ثبت شده مانند مسلمان شیعه، سنی و غیره، و بهایی، کلیمی، مسیحی، زرتشتی، و غیره و هر کدام از باورهای سیاسی ثبت شده مانند مجاهدین، توده ای، چپهای دیگر، و غیره که در مجالس قانونگذاری بدلیل کمبود رای نتوانسته اند نماینده داشته باشند.  این مجلس هر سال یک یا دو بار در یکی از مراکز استانها بطور چرخشی بهم میاید و انتظارات گروههای مربوط را بصورت گزارش به دولت و مجالس قانونگذاری تسلیم میکند.

موزه جهل و جنایت:  تشکیلاتی را که برای آرامگاه روح الله خمینی بر پا ساخته اند به موزه جهل و جنایت با جاذبه توریستی بین المللی تبدیل و نامگذاری شود.  مراسم سالانه یادآوری فاجعه خمینی در این محل برگذار گردد.

آگاهیهای بیشتری از باور ها در آینده نزدیک در دسترس خواهند بود.

سوالات و پیشنهادات خود را آدرس الکترونیکی زیر ارسال فرمایید:

 tamas@iranebozorg.org

جنبش ایران بزرگ