جنبش ایران بزرگ

در انتظار دفع بلا از وجود ایران بدانجا رسیده ایم که کاوه آهنگر در اسطوره رسید.  کار از کار گذاران بر نمیاید.  هنگامه خیزش من و تو است تا کار گذاریم.  هنگامه خیزش هیچکسهاست.
  ما آدمهای عادی جامعه که سیاست پیشه ما نیست.

 اما

آنجا که کاوه ایران را به پادشاهی بازپس داد

ما ایرانیان را مالک ایران میدانیم و  اداره امور ایران بازیافته را از آن جمهور مردم میدانیم  تا با انتخابات آزاد نمایندگان خود، رییس جمهور منتخب خود را پشتیبانی و  نگاهبانی کنند.

برای نجات ایران و در ایران نجات یافته، ما سیاست را پیشه خود میکنیم و با عضویت یا پشتیبانی از تشکل سیاسی مورد علاقه خود در دستیافت و پاسداشت دمکراسی سهیم خواهیم بود.

دیگر من سیاسی نیستم پذیرفته نیست.

داستان اساطیری کاوه آهنگر را حتما میدانید.  داستان، روزگاری را برای ما باز گو میکند که پادشاهی ایران بزیر افتاده بود و بیگانگان ظالم بر ایران حکومت میکردند.  جور و ستم امان از مردم گرفته بود.  یک آهنگر کاوه نامی بود که سرش به کار خودش مشغول بود. یکی از آدمهای عادی اجتماع بود.  در مسایل مملکتی نام و نشانی نداشت و کسی نبود.  یک هیچکس بود.  هجده پسر داشت.  حکومت آدمکش، پسر اول او را کشت.  آه از نهاد او بر آمد.  نگاهش به باقیمانده خاندان سلطنتی افتاد که شاید برای او و ایران کاری کنند.  اما هیچ کمکی نرسید.  پسران دیگر او را یکی پس از دیگری میکشتند. با خود گمان میبرد که شاید بزرگان مملکت، ثروتمندان، سپاهیان، یا حداقل یکی دیگر از مردم برای نجات ایران و فرزندان او کاری کنند.  اما کمک از جایی نرسید.  تنها یک پسر برای او باقیمانده بود که جلادان به سراغش آمدند.  کاوه تاب برنیاورد، جلادان را بکشت و پیشبند چرمینه را پرچم مبارزه با ستم کرد و مردم را برای نجات وطن بشورانید.  در صف اول مبارزه و در مقام رهبری، جمعیت پشتیبان و همراه خود را به سوی کاخ ظلم هدایت کرد.  حکومت بیگانه ظالم را بزیر کشید و ایران نجات یافته را به فریدون شاه هدیه کرد. 

کاوه یک شخصیت افسانه ایست اما یک نماد است برای ایستادگی در برابر ظلم و پرچمداری مبارزه برای نجات. تاریخ یکبار دیگر تکرار شده است و نجات امروز ایران کاوه را میطلبد.  اما کاوۀ امروز یک فرد نیست.  گروهی از افراد هست که همرا با دیگر گروه ها پرچم نجات ایران را برخواهند افراشت و ایران را به ایرانیان باز خواهند گرداند.  اما اینبار، ایران بازیافته هدیه جمهور مردم خواهد بود و با انتخابات آزاد نمایندگان خود، رییس جمهور منتخب مردم را پشتیبانی و  نگاهبانی خواهند کرد.

جنبش ایران بزرگ